Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plikow Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Konkursy, promocje i dużo więcej
YouTube Zostań
naszym
fanem!
Hotele
przez nas
sprawdzone

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem serwisu www.podrozyswiat.pl jest Biuro Podróży Świat z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 63-000, przy ulicy Stary Rynek 4, NIP:786-159-75-98, tel./fax 616393052 e-mail: biuro@podrozyswiat.pl.

1.2 Biuro Podróży Świat ustala niniejszy regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.

zmianami) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

1.3 Regulamin ten określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Biuro

Podróży Świat, warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej, dokonania rezerwacji i

zakupu imprezy turystycznej.

1.4 Użytkownik korzystając z Serwisu automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i

zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

 

2. Podstawowe definicje

2.1. podrozyswiat.pl - portal turystyczny zajmujący się sprzedażą usług turystycznych na stronie

www.podrozyswiat.pl

2.2. Organizator - Biuro Podróży zwane też Touroperatorem, które organizuje Imprezę Turystyczną,

z którym Biuro Podróży Świat posiada stosowną umowę agencyjną o stałej współpracy.

2.3. Agent – Biuro Podróży Świat z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 63-000,przy ulicy Stary rynek 4, którego

działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług

turystycznych na rzecz organizatorów posiadających koncesję w kraju lub na rzecz innych

usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

2.4. Konsultant - pracownik Agenta, zajmuje się kompleksową obsługą Klienta, do którego

obowiązków należy prezentowanie oferty, udzielanie wszelkich informacji dotyczących Usług

Turystycznych.

2.5. Umowa - Umowa o świadczenie usług turystycznych, formularz zgłoszeniowy zawierający

wszystkie dane dotyczące oferowanej Imprezy Turystycznej (data wyjazdu, świadczone usługi,

cena imprezy) oraz dane wszystkich uczestników wyjazdu. Po jej podpisaniu oraz dokonaniu

wpłaty przez Klienta kwoty wskazanej przez Konsultanta jest ona prawnie wiążąca dla obu stron.

Integralną częścią umowy są Warunki Uczestnictwa danego Organizatora Turystyki.

2.6. Warunki Uczestnictwa - dokument, z którym Klient zobowiązany jest zapoznać się, przy

zawarciu umowy. Reguluje on wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Organizatora Turystyki.

Warunki uczestnictwa dostępne są na stronie www.podrozyswiat.pl podczas zakładania rezerwacji,

wysyłane Klientowi wraz z Umową e-mailem oraz udostępniane przez Konsultantów na każdą

prośbę Klienta.

2.7. Klient - osoba zawierająca Umowę (dot. wybranej Imprezy Turystycznej), odpowiada prawnie

za realizację umowy (płatności, wiarygodność danych itp.) lub kupująca ofertę turystyczną poprzez

portal podrozyswiat.pl.

2.8. Uczestnik - osoba zgłoszona przez Klienta, która korzysta z wykupionych świadczeń.

2.9. Impreza Turystyczna - zbiór usług turystycznych tworzących całość - program, objętych wspólną ceną.

 

3. Oferty prezentowane na stronie www.podrozyswiat.pl

3.1 Biuro Podróży Świat na swojej stronie internetowej prezentuje imprezy turystyczne,

których organizatorami są Touroperatorzy, wyszczególnieni w zakładce Partnerzy.

3.2 Touroperatorzy związani są stosownymi umowami z Biurem Podróży Świat, które

uprawniają Podróży Świat do sprzedaży ich ofert.

3.3 Wszelkie informacje dotyczące ofert, warunki oraz ceny prezentowane na stronie

www..podrozyswiat.pl  dostarczane są bezpośrednio od Touroperatorów w niezmienionej formie.

3.4 Prezentowane na stronie internetowej www.podrozyswiat.pl informacje, materiały lub ceny nie

stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3.5 Biuro Podróży Świat nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe

pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu, jak również

za informację, za których dostarczenie odpowiedzialny jest Organizator główny. Nie ponosi także

odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu.

3.6. Ceny Usług Turystycznych prezentowanych na stronie www.podrozyswiat.pl są określone przez

Organizatora i nie są zależne od Agenta.

3.7. Ceny podawane na www.podrozyswiat.pl mogą ulec zmianie m.in. z powodu zmian kursów walut

lub z powodów określonych przez Organizatora. Konsultant potwierdzając ofertę ustala ostateczną

cenę Imprezy Turystycznej.

3.8. W przypadku dokonania wpłaty zaliczkowej, ostateczna cena Imprezy Turystycznej w walucie

obcej jest przeliczana po kursie dokonania ostatniej wpłaty według kursu sprzedaży pieniądza.

 

4. Proces wybierania oferty i rezerwacji imprezy turystycznej

4.1 Użytkownik ma możliwość skorzystania z wyszukiwarki ofert turystycznych, dzięki której

może zapoznać się ze szczegółami poszczególnych ofert, do których zalicza się: datę i miejsce

wylotu, miejsce pobytu, czas trwania imprezy, opis hotelu i miejscowości docelowej, rodzaj pokoju

oraz uzyskanie aktualnej kalkulacji to jest ustalenie wstępnej wysokości ceny imprez turystycznych.

4.2 Użytkownik może również skontaktować się z Konsultantem Biura Podróży Świat lub

złożyć zapytanie o ofertę wypełniając formularz wakacyjny.

4.3 Serwis umożliwia również złożenie wstępnej rezerwacji na wybraną przez Użytkownika

imprezę turystyczną.

4.4 Dalszy proces rezerwacji odbywa się drogą mailową i telefoniczną przy pomocy Konsultanta.

Szczegółowy opis rezerwacji znajduje się na stronie www.podrozyswiat.pl

4.5 Podczas procesu rezerwacji Klienci otrzymują drogą elektroniczną Warunki Uczestnictwa w

imprezach turystycznych organizowanych przez Touroperatorów oraz Warunki Ubezpieczenia.

Warunki Uczestnictwa określają m.in. możliwość rezerwacji a także odstąpienia od umowy przez

Klienta. Podpisanie Umowy przez klienta równoważne jest z akceptacją w/w warunków.

4.6 Po dokonaniu przez Klienta rezerwacji wyjazdu i opłaceniu jej przy pomocy tradycyjnego

przelewu bankowego lub za pomocą karty kredytowej poprzez system organizatora, konsultant

Biura Podróży Świat  kontaktuje się z osobą zamawiającą w ciągu kilku godzin, w godzinach

pracy biura, w celu potwierdzenia rezerwacji, po czym na wskazany przez Klienta adres mailowy

zostaje przesłane potwierdzenie rezerwacji usługi turystycznej. Brak możliwości kontaktu z

Klientem lub brak reakcji na nagrane wiadomości na poczcie głosowej podanego telefonu przez 24

godziny od wykonania pierwszego telefonu przez Konsultanta Biura Podróży Świat będzie

powodować automatyczne anulowanie dokonanej rezerwacji. Dokonanie zakupu w sklepie

internetowym potwierdzane jest przez Biura Podróży Świat w ciągu 48H, a w dni robocze w

ciągu kilku godzin od zatwierdzenia płatności Klienta za imprezę turystyczną na adres poczty

elektronicznej, wprowadzony przez Klienta do formularza zgłoszenia.

 

5. Zapłata za rezerwację

5.1 Agent dokona ostatecznej rezerwacji u Organizatora zamówienia wybranej przez Klienta Imprezy Turystycznej pod warunkiem dokonania wpłaty wymienionej w Umowie na wskazany

przez Agenta numer konta bądź po dokonaniu płatności kartą poprzez system organizatora.

5.2. Pierwsza wpłata - zaliczka - w zależności od Warunków Uczestnictwa Organizatora wynosi od

20 % do 50% ceny imprezy. Pozostała wpłata od 40 do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

5.3. W przypadku, kiedy termin rezerwacji jest krótszy, niż data wpłaty całości Klient zobowiązany

jest do wpłaty pełnej ceny imprezy.

5.4. W przypadku ofert last minute i ofert specjalnych, a przede wszystkim ostatnich miejsc w

samolocie, gdy nie ma możliwości dokonywania wstępnych rezerwacji blokujących miejsca w

systemach rezerwacyjnych, Klient zobowiązany jest do dokonania przedpłaty na wskazany przez

Agenta rachunek bankowy przed dokonaniem rezerwacji miejsc. W przypadku, kiedy w

międzyczasie oferta ulegnie wyprzedaniu, albo jej cena ulegnie zmianie, Konsultant zaproponuje

inną.

5.5. Zapłata za rezerwowaną imprezę odbywa się tradycyjnym przelewem bankowym.

5.6 Wpłaty należy dokonać na rachunek Konto BGŻ S.A. 26 2030 0045 1110 0000 0176 8820

 w tytule przelewu podając szczegóły rezerwowanej imprezy (nr rezerwacji, kierunek, data wyjazdu).

Po dokonaniu przelewu, jego potwierdzenie Klient przesyła mailem na adres: biuro@podrozyswiat.pl

 bądź faksem na nr 616393052

5.7 W przypadku opłacenia zaliczki za dokonaną rezerwację, drugą ratę należy uiścić w podanym w

potwierdzeniu dokonania zakupu terminie, przelewem na nr rachunku bankowego wskazanego

przez Konsultanta, wprowadzając do opisu numer umowy udziału w imprezie. Klient, który nie

wpłaci drugiej raty w określonym terminie na umowie ponosi skutki zgodnie z Warunkami

Uczestnictwa Organizatora.

5.8 Zakup wycieczki w Biurze Podróży Świat może być dokonany wyłącznie przez

pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania lub siedzibę na

terenie Rzeczpospolitej Polskiej będące właścicielem karty, którą dokonywana jest transakcja, a w

przypadku przelewu – posiadacza rachunku bankowego.

 

6. Ochrona danych osobowych

6.1 Dane wprowadzone przez Klienta (osobę zgłaszającą) do systemu rezerwacji miejsc przez

Internet będą przetwarzane przez Biuro Podróży Świat  zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z

późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Warunkach Uczestnictwa w

imprezach turystycznych organizowanych przez Touroperatorów. Serwis ten posiada certyfikat SSL

gwarantujący bezpieczeństwo powierzanych danych.

6.2 Administratorem danych osobowych jest Biuro Podróży Świat oraz Organizator imprezy

turystycznej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Biuro Podróży Świat z zachowaniem odpowiednich

środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Użytkownicy Serwisu

wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biuro Podróży Świat w

celach świadczenia usług przez Serwis oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych

jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W czasie, gdy dane będą

przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych

oraz prawo ich poprawienia.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1 W przypadku jeżeli do daty wyjazdu pozostaje mniej niż 6 dni, należy określoną kwotę

pieniędzy przelać bezpośrednio na konto Biuro Podróży Świat, wskazane przez Konsultanta, a

potwierdzenie przelewu przesłać niezwłocznie faksem lub mailem. Ze względu na długotrwałe

procedury, w takim przypadku nie ma możliwości zapłaty kartą kredytową.

7.2 Po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym Klienta obowiązują dokumenty stanowiące

integralną część Zgłoszenia-Umowy udziału w imprezie turystycznej:

- Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Touroperatora, który organizuje imprezę

turystyczną,

- Informacje o warunkach ubezpieczenia,

- Opis i program zarezerwowanej imprezy turystycznej,

oraz aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie umów zawieranych poza lokalem

przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych na odległość.

7.3 W przypadku zaistnienia nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo Klienta

i/lub uczestników w zakupionej Imprezie Turystycznej, Klient może zrezygnować z wyjazdu lub

zmienić uczestników na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa.

7.4. Warunki ubezpieczenia Klienta wykupującego Imprezę Turystyczną zawarte są w Warunkach

Uczestnictwa danego Organizatora Turystyki. Zwyczajowo w przypadku Imprez Turystycznych

Klient w cenie oferty jest ubezpieczony od kosztów leczenia - KL i na wypadek śmierci lub

kalectwa – NNW. Klient może się dodatkowo ubezpieczyć od chorób przewlekłych, od kosztów

rezygnacji – KR z imprezy lub podnieść kwoty gwarantowane z ubezpieczenia podstawowego

będącego w cenie danej imprezy.

7.5 W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy

kodeksu cywilnego.

7.6 Miejsce i sposób składania reklamacji określają „Warunki uczestnictwa w imprezach

turystycznych” obowiązujące dla danego sezonu turystycznego u Organizatora imprezy

turystycznej, którą zakupił Klient.

7.7 Biuro Podróży Świat i jego Konsultanci zobowiązują się do rzetelnego informowania i

przedstawiania ofert turystycznych zgodnie z szczegółami przedstawionymi przez Organizatora,

przekazania wpłat Klienta w wyznaczonym terminie (w odrębnych ustaleniach pomiędzy Agentem i

Organizatorem) na konto Organizatora, do natychmiastowego informowania Klienta o

jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej oraz do niezwłocznego

przekazywania Organizatorowi o wszystkich uwagach Klienta dotyczących imprez, a szczególnie

reklamacji, roszczeń i skarg zgłoszonych przez Klienta zgodnie z terminami podanymi w

Warunkach Uczestnictwa.

7.8 Odpowiedzialność Biura Podróży Świat i jego Konsultantów jest ograniczona do

odpowiedzialności za udzielone informacji, wywiązanie się z transferu wpłat Klienta. Zgodnie z

przepisami prawa Agent nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Touroperatora - Organizatora

imprezy - w zakresie zmian w realizacji imprezy turystycznej. W przypadku wystąpienia takiej

sytuacji Klient może zgłosić reklamację i przekazać ją do Organizatora lub do Agenta. Możliwe jest

odwołanie Imprezy Turystycznej przez Organizatora z powodu określonego w Warunkach

Uczestnictwa (np. niewystarczającej liczby uczestników). W takim przypadku Klientowi

przysługuje zwrot dokonanych wpłat zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, a Agent zobowiązuje się

do przedstawienia Klientowi oferty zastępczej. 7.9 Za ważność dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy odpowiada Klient.

7.10 Zapytania i rozmowy z Konsultantem, otrzymane odpowiedzi i przekazane dane są aktualne w

chwili ich podania przez Konsultanta. Ze względu na ogólnopolski charakter działalności

wszystkich podmiotów, na ogólnopolską sprzedaż, zmiany kursów walut oraz samodzielne decyzje

Organizatorów Turystyki podane szczegóły mogą ulec dezaktualizacji.

7.11 Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do

dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7.12 Dodatkowe pytania, a także reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu prosimy kierować

do Operatora Serwisu: na adres do korespondencji: Biuro Podróży Świat, Stary Rynek 4, Środa Wielkopolska 63-000 lub na adres mailowy biuro@podrozyswiat.pl.

7.13 Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Biuro Podróży Świat poprzez

zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.travelneo.pl. Zmieniony

regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.

OPINIE O NAS
Podrozy Świat jest the best! Dzięki za wspałanie wakacje i dobry kontakt. Cała wycieczka bardzo się udala polecam wsystkim gorąco niesamiwitą wyspe Zakynthos. Rewelacja!!!
Marcin C. Grecja - Zakynthos
Bardzo dziękujemy!! Było cudnie!!
Alicja W. Grecja - Zakynthos
Najlepsza obsługa na najwyższym poziomie, zawsze z uśmiechem 100% informacji, zdecydowanie polecam!
Marcin S. Egipt - Sharm El Sheikh
Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń lub napisz do nas.
61 639 30 52
biuro@podrozyswiat.pl